Home

Aksara Sunda

4 Comments

Aksara Swara

Sunda A.png = a Sunda Ae.png = é Sunda I.png = i Sunda O.png = o
Sunda U.png = u Sunda E.png = e Sunda Eu.png = eu

Aksara Ngalagena

Sunda Ka.png = ka Sunda Ga.png = ga Sunda Nga.png = nga
Sunda Ca.png = ca Sunda Ja.png = ja Sunda Nya.png = nya
Sunda Ta.png = ta Sunda Da.png = da Sunda Na.png = na
Sunda Pa.png = pa Sunda Ba.png = ba Sunda Ma.png = ma
Sunda Ya.png = ya Sunda Ra.png = ra Sunda La.png = la
Sunda Wa.png = wa Sunda Sa.png = sa Sunda Ha.png = ha

Rarangkén

Berdasarkan letak penulisannya, 13 rarangkén dikelompokkan sebagai berikut:
  • rarangkén di atas huruf = 5 macam
  • rarangkén di bawah huruf = 3 macam
  • rarangkén sejajar huruf = 5 macam
a. Rarangkén di atas huruf
Sundanese sign panghulu.png panghulu, membuat vokal aksara Ngalagena dari [a] menjadi [i]. Contoh: Sunda Ka.png = ka → Sundanese sign panghulu.png = ki.
Sundanese sign pamepet.png pamepet, membuat vokal aksara Ngalagena dari [a] menjadi [ə]. Contoh: Sunda Ka.png = ka → Sundanese sign pamepet.png = ke.
Sundanese sign paneuleung.png paneuleung, membuat vokal aksara Ngalagena dari [a] menjadi [ɤ]. Contoh: Sunda Ka.png = ka → Sundanese sign paneuleung.png = keu.
Sundanese sign panglayar.png panglayar, menambah konsonan [r] pada akhir suku kata. Contoh: Sunda Ka.png = ka → Sundanese sign panglayar.png = kar.
Sundanese sign panyecek.png panyecek, menambah konsonan [ŋ] pada akhir suku kata. Contoh: Sunda Ka.png = ka → Sundanese sign panyecek.png = kang.
b. Rarangkén di bawah huruf
Sundanese sign panyuku.png panyuku, membuat vokal aksara Ngalagena dari [a] menjadi [u]. Contoh: Sunda Ka.png = ka → Sundanese sign panyuku.png = ku.
Sundanese sign panyakra.png panyakra, menambah konsonan [r] di tengah suku kata. Contoh: Sunda Ka.png = ka → Sundanese sign panyakra.png = kra.
Sundanese sign panyiku.png panyiku, menambah konsonan [l] di akhir suku kata. Contoh: Sunda Ka.png = ka → Sundanese sign panyiku.png = kla.
c. Rarangkén sejajar huruf
Sundanese sign paneleng.png panéléng, membuat vokal aksara Ngalagena dari [a] menjadi [ɛ]. Contoh: Sunda Ka.png = ka → Sundanese sign paneleng.png = .
Sundanese sign panolong.png panolong, membuat vokal aksara Ngalagena dari [a] menjadi [ɔ]. Contoh: Sunda Ka.png = ka → Sundanese sign panolong.png = ko.
Sundanese sign pamingkal.png pamingkal, menambah konsonan [j] di tengah suku kata. Contoh: Sunda Ka.png = ka → Sundanese sign pamingkal.png = kya.
Sundanese sign pangwisad.png pangwisad, menambah konsonan [h] di akhir suku kata. Contoh: Sunda Ka.png = ka → Sundanese sign pangwisad.png = kah.
Sundanese sign pamaeh.png patén atau pamaéh, meniadakan vokal pada suku kata. Contoh: Sunda Ka.png = ka → pamaeh = k.

Angka

Sundanese digit 1.png = 1 Sundanese digit 2.png = 2
Sundanese digit 3.png = 3 Sundanese digit 4.png = 4
Sundanese digit 5.png = 5 Sundanese digit 6.png = 6
Sundanese digit 7.png = 7 Sundanese digit 8.png = 8
Sundanese digit 9.png = 9 Sundanese digit 0.png = 0
Dalam penulisan teks, angka harus diapit oleh dua tanda pipa = | angka |
Contoh: |Sundanese digit 2.pngSundanese digit 4.pngSundanese digit 0.png| = 240

Klarifikasi, Jati kasilih ku Junti

Leave a comment

Ngarasa hariwang tur sedih upama nalumtik naon rupa kajadian nu remen pisan kabandungan, komo nu patali jeung budaya tabayyun atawa dina séjén istilah disebut klarifikasi. Padahal éta téh pohara pisan pentingna, alatan upama teu kitu tangtu bakal loba pisan kasalah pahaman. Béh dituna urang bakal ngarandapan jaman nu luyu jeung politik baheula nu kamasyhur disebut “divide et impera”, politik adu domba, sabab naon rupa hal anu masih samar tur teu jelas bener henteuna bisa dimangpaatkeun jadi sumber fitnah.

klarifikasi ngaliwatan konferensi pers

ilustrasi : klarifikasi ngaliwatan konferensi pers

Sababaraha poé katukang meunang béja ngaliwatan media ngeunaan réa kasus nu meujeuhna ramé di Indonesia. Korupsi, loba pejabat nu dituding ngalakukeun hal hina saperti kieu. Disebut hina lain wungkul alatan  pagawéan maling nu tangtu mangrupakeun pagawéan goréng, leuwih ti kitu barang nu paling lain barang sosoranganan, tapi barang rahayat, barang jalma réa.

Kuring teu rék pipilueun ngabahas nukitu sabab lain pak jeung can waktuna sanajan meureun hak kuring aya nu dicokot ku “bangsat rahayat” (baca : koruptor) éta. Ngan saeutik nu masih kénéh ngaganjel nepi ka kiwari. Hiji kasus nu ditudingkeun ka menteri Agama kabinet gotong royong , Bapak Prof. Dr. Haji Said Agil Husin Al Munawar, MA. Harita kuring teu loba tatanya. Kiwari kasuat-suat deui, naha enya kitu anjeuna ngalakukeun pagawéan hina samodel kitu? Kuring teu maksud ngabéla anjeuna, ngan saeutik teu percaya, jalma nu dipiajrih siga anjeuna bari lain séké-séké jalma, apanan anjeuna téh alumni universitas Ummul Quro, Madinah. Tangtu kudu lalawora migawé hiji hal nu teu luyu jeung aturan agama dalah darigama ogé kacida pisan antebna. Sanajan ari nilik hakékat jelema mah tangtu bisa waé jalma nu “Agamis” ngalakukeun kasalahan, dumasar kana kasauran  “الانسان محل الخطاء و اللنسيان” manusa mah tempat salah jeung poho. Wajar jeung pantes upama manusa tikoséwad dina kasalahan tur amprok jeung poho. Hal ieu nu jadi lantaran bahaya korupsi  mungkin waé keur jalma pangkat anjeuna.

Tapi saeutik gedé kuring kacida pisan ngarepkeun transparansi atawa keterbukaan di media nu ngunikeun kalawan écés nu sabenerna. Supaya teu timbul fitnah nu lain wungkul ngarugikeun anjeuna tapi ogé ummat muslim pada umumna. Dalah kitu gening ari manusa mah, teu kaop kapanggih salah sok langsung dienya-enya, beda jeung kana pagawéan benerna, loba kénéh nu samasakali teu inget. Tapi bener atawa henteuna kasus  éta kuring teu rék ilubiung, mung Gusti nu Maha Uninga. Kuring ngan butuh klarifikasi sangkan ummat Islam teu katuduh sarua éstu disakompét daunkeun jeung anjeuna mun enya salah. Kitu deui upama memang kabuktian teu salah, urang kudu siap narima anjeuna deui salaku tokoh nu payus diturut alatan kalunhungan élmu jeung kalungguhan nu teu sagawayah, menteri Agama. Kuring ngarasa teu puas kulantaran kasus ieu kurang dipublikasikeun malah ampir dirusiakeun. handeueul masih kénéh karasa.

Keur bahan atikan, takngtu urang kudu bisa nyokot hikmah tina kajadian ieu, lain wungkul kasus nu karandapan ku Pa Said Agil, tapi umum keur saha  waé nu nglaman musibah, fitnah jeung aib / wiwirang saperti kieu. Teu pantes ngilu ilubiung dina masalah nu masih kénéh samar, teu jelas juntrungannana komo deui mun lain ahlina. Alatan kitu kacida pisan dipiharepna nanjeurkeun budaya Tabayyun atawa Klarifikasi sangkan teu tumaninah dina fitnah atawa milu ngabolékérkeun wiwirang batur. Lintang tikitu  teu hadé upama urang ngahukuman sarua atawa nyangka sakompét daun jeung dulur-dulur nu katudingan. Yu urang diajar obyektif, upama enya ogé anjeuna salah keun baé éta mah urusan anjeuna jeung nu kawasa, anapon ari kana élmuna mah salila luyu jeung atikan agama teu nanaon ku urang diamalkeun, buruk-buruk papan jati, goréng kasebutna ngahukuman nusalah terus sagalana jadi salah, salilana salah, samentara urang  dipaparin kasempetan keur tobat tina kasalahan jeung rupa-rupa dosa.

Kairo, wanci carancang tihang.

NB  :

Klarifikasi : penjernihan, penjelasan, dan pengembalian kepada apa yg sebenarnya terjadi (tt karya ilmiah dsb); 
mengklarifikasi : menjernihkan, menjelaskan, dan mengembalikan sesuatu kepada yang sebenarnya